รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 75
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 217,420
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน (อ่าน 598)   
ฝขว.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.
Guest
line2_phun3@hotmail.com
เมื่อ 28 ธันวาคม 2558 06:53 น.
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 1 เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 10:55 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
Umpan Ikan Nilem Kilo Gebrus
Guest
rismaharyawanti30@gmail.com
ตอบ # 2 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 13:57 น. [แจ้งลบ]
Always succes. Thanks for information

https://goo.gl/gQJpmh || https://goo.gl/E6hvB2 || https://goo.gl/WZUaE2 ||
https://goo.gl/F1PFY3 || https://goo.gl/XjRKVN || https://goo.gl/Ly2Ku5 ||
https://goo.gl/48e82V || https://goo.gl/rjTcn5 || https://goo.gl/dL5iI2 ||
https://goo.gl/rgGbYH || https://goo.gl/hZc5X1 || https://goo.gl/vjs4KZ ||
https://goo.gl/SkTu9w || https://goo.gl/KrFOy4 || https://goo.gl/q2y5jN ||
https://goo.gl/oR8dR1 || https://goo.gl/l7vERZ || https://goo.gl/tKnbqy ||
https://goo.gl/PLSweI || https://goo.gl/uO3Dw9 || https://goo.gl/lqSVwK ||
https://goo.gl/uAp2Lo || https://goo.gl/V7XyvG ||
Essen Ikan Mas Campuran Almond
Guest
rismaharyawanti30@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 13:45 น. [แจ้งลบ]
Always success. Thank you for the article

https://goo.gl/4Qg8qJ || https://goo.gl/7o8Uhb || https://goo.gl/eLxWXz || https://goo.gl/97KMca ||
https://goo.gl/V3BmTo || https://goo.gl/9Tf4He || https://goo.gl/Hsm4CX || https://goo.gl/QXrDQF ||
https://goo.gl/twLjs3 || https://goo.gl/jUaqec || https://goo.gl/yS2Vi8 || https://goo.gl/LWVM6w ||
https://goo.gl/XASytY ||
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 4 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:32 น. [แจ้งลบ]
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองตาโนด เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยปลูกมันสำปะหลัง ลำไย ข้าวโพด และเลี้ยงโคนมเป็นหลัก มีแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล และคลองตาโนด แต่ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเทศบาลตำบลทับช้างมีราษฎร รวม 18 หมู่บ้าน 5,617 ครัวเรือน รวม 16,295 คน พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาด้านตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้
เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินงานก่อสร้างฝายเขาแดงพัฒนา จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกหน้าฝายบนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ และขุดลอกคลองตาโนดระยะทางประมาณ 1,400 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของราษฎรที่เสียสละที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานครั้งนี้และเมื่อขุดลอกแล้วเสร็จทำให้เพิ่มความจุของปริมาณน้ำได้ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 2,000 ไร่
และด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์แก้ไขความเดือนร้อนให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันนี้ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และจากความร่วมมือเสียสละที่ดินของราษฎรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และจะเป็นตัวอย่างในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:40 น. [แจ้งลบ]
“…ประเทศไทย ถ้าสามัคคีกันดี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล
เราเองจะเป็นที่ตั้งของ
ความมั่นคงผาสุกของราษฎร
ที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้….”
(พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือคำพ่อสอน ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี
60 ปี 60 ล้านความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 6 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:42 น. [แจ้งลบ]
“…ขอให้ทุกคนจงใช้ความพิจารณาให้รอบคอบ
ก่อนที่จะประกอบกิจใดๆ
แม้แต่ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา
ก็ควรได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันด้วย…”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:45 น. [แจ้งลบ]
“……ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฎตลอดมาว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป
ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก
คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกันบางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึก
ให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตน ดังนี้ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย
ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก
แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ
เป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคน
ด้วยซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว
ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ
ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้…….”
(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๔ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 8 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:47 น. [แจ้งลบ]
“…ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด
ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่น
นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด
คนไทย มีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทย ได้เสมอ… “
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2537)
บอย กสท.
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:49 น. [แจ้งลบ]
“…ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดอง
ด้วยการใช้ปัญญา
การแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์
ถ้ามีรากฐานของความคิด
อย่างเดียวกัน…”
(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี๑๖ เมษายน ๒๕๑๙)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 10 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:14 น. [แจ้งลบ]
“…ความสามัคคีปรองดอง
และความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันนั้น
ยังมีบริบูรณ์
อยู่ในจิตใจของคนไทย…”
(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2522
วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2521)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:17 น. [แจ้งลบ]
“…ความเจริญของประเทศชาติ
เป็นความเจริญส่วนรวม
ซึ่งเกิดจากผลงาน
หรือผลการกระทำ
ของคนทั้งชาติ…”
( พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 12 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:22 น. [แจ้งลบ]
“…อนาคตของชาติทุกชาติ
ย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก
เพราะเด็กก็คือ
ผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า…”
(พระราชดำรัส ในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางวันที่ 28 มกราคม 2495)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 13 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:24 น. [แจ้งลบ]
“…คนเรา ถ้าพอในความต้องการ
ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย…”
(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 14 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:31 น. [แจ้งลบ]
“…ความท้อใจนี้ เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัว เวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ
น้อยใจก็เกิดประชดเปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งไม่ดีเข้ามา…”
(พระราชดำรัส พระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๑๓ และคณะกรรมการประจำสำนัก
บัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 15 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:34 น. [แจ้งลบ]
“…คนที่ประพฤติตนปฏิบัติงาน
โดยตั้งอยู่ในธรรมอย่างเคร่งครัด
จึงเป็นผู้มีปกติสุขอยู่ร่มเย็น
ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง
แก่ผู้อื่น และ สังคมส่วนรวม…”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๘)Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY