รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 28
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 32
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 157,949
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน (อ่าน 394)   
ฝขว.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.
Guest
line2_phun3@hotmail.com
เมื่อ 28 ธันวาคม 2558 06:53 น.
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 1 เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 10:55 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
Umpan Ikan Nilem Kilo Gebrus
Guest
rismaharyawanti30@gmail.com
ตอบ # 2 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 13:57 น. [แจ้งลบ]
Always succes. Thanks for information

https://goo.gl/gQJpmh || https://goo.gl/E6hvB2 || https://goo.gl/WZUaE2 ||
https://goo.gl/F1PFY3 || https://goo.gl/XjRKVN || https://goo.gl/Ly2Ku5 ||
https://goo.gl/48e82V || https://goo.gl/rjTcn5 || https://goo.gl/dL5iI2 ||
https://goo.gl/rgGbYH || https://goo.gl/hZc5X1 || https://goo.gl/vjs4KZ ||
https://goo.gl/SkTu9w || https://goo.gl/KrFOy4 || https://goo.gl/q2y5jN ||
https://goo.gl/oR8dR1 || https://goo.gl/l7vERZ || https://goo.gl/tKnbqy ||
https://goo.gl/PLSweI || https://goo.gl/uO3Dw9 || https://goo.gl/lqSVwK ||
https://goo.gl/uAp2Lo || https://goo.gl/V7XyvG ||
Essen Ikan Mas Campuran Almond
Guest
rismaharyawanti30@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 13:45 น. [แจ้งลบ]
Always success. Thank you for the article

https://goo.gl/4Qg8qJ || https://goo.gl/7o8Uhb || https://goo.gl/eLxWXz || https://goo.gl/97KMca ||
https://goo.gl/V3BmTo || https://goo.gl/9Tf4He || https://goo.gl/Hsm4CX || https://goo.gl/QXrDQF ||
https://goo.gl/twLjs3 || https://goo.gl/jUaqec || https://goo.gl/yS2Vi8 || https://goo.gl/LWVM6w ||
https://goo.gl/XASytY ||
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 4 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:32 น. [แจ้งลบ]
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองตาโนด เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยปลูกมันสำปะหลัง ลำไย ข้าวโพด และเลี้ยงโคนมเป็นหลัก มีแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล และคลองตาโนด แต่ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเทศบาลตำบลทับช้างมีราษฎร รวม 18 หมู่บ้าน 5,617 ครัวเรือน รวม 16,295 คน พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาด้านตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้
เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินงานก่อสร้างฝายเขาแดงพัฒนา จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกหน้าฝายบนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ และขุดลอกคลองตาโนดระยะทางประมาณ 1,400 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของราษฎรที่เสียสละที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานครั้งนี้และเมื่อขุดลอกแล้วเสร็จทำให้เพิ่มความจุของปริมาณน้ำได้ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 2,000 ไร่
และด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์แก้ไขความเดือนร้อนให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันนี้ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และจากความร่วมมือเสียสละที่ดินของราษฎรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และจะเป็นตัวอย่างในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:40 น. [แจ้งลบ]
“…ประเทศไทย ถ้าสามัคคีกันดี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล
เราเองจะเป็นที่ตั้งของ
ความมั่นคงผาสุกของราษฎร
ที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้….”
(พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือคำพ่อสอน ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี
60 ปี 60 ล้านความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 6 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:42 น. [แจ้งลบ]
“…ขอให้ทุกคนจงใช้ความพิจารณาให้รอบคอบ
ก่อนที่จะประกอบกิจใดๆ
แม้แต่ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา
ก็ควรได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันด้วย…”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:45 น. [แจ้งลบ]
“……ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฎตลอดมาว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป
ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก
คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซึ่งกันและกันบางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึก
ให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตน ดังนี้ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย
ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก
แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ
เป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคน
ด้วยซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว
ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ
ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้…….”
(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๔ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๓)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 8 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:47 น. [แจ้งลบ]
“…ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด
ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่น
นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด
คนไทย มีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทย ได้เสมอ… “
(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2537)
บอย กสท.
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 09:49 น. [แจ้งลบ]
“…ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดอง
ด้วยการใช้ปัญญา
การแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์
ถ้ามีรากฐานของความคิด
อย่างเดียวกัน…”
(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี๑๖ เมษายน ๒๕๑๙)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 10 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:14 น. [แจ้งลบ]
“…ความสามัคคีปรองดอง
และความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันนั้น
ยังมีบริบูรณ์
อยู่ในจิตใจของคนไทย…”
(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2522
วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2521)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:17 น. [แจ้งลบ]
“…ความเจริญของประเทศชาติ
เป็นความเจริญส่วนรวม
ซึ่งเกิดจากผลงาน
หรือผลการกระทำ
ของคนทั้งชาติ…”
( พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 12 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:22 น. [แจ้งลบ]
“…อนาคตของชาติทุกชาติ
ย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก
เพราะเด็กก็คือ
ผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า…”
(พระราชดำรัส ในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางวันที่ 28 มกราคม 2495)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 13 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:24 น. [แจ้งลบ]
“…คนเรา ถ้าพอในความต้องการ
ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย…”
(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 14 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:31 น. [แจ้งลบ]
“…ความท้อใจนี้ เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัว เวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ
น้อยใจก็เกิดประชดเปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งไม่ดีเข้ามา…”
(พระราชดำรัส พระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๑๓ และคณะกรรมการประจำสำนัก
บัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔)
บอย กสท
Guest
itdoca@gmail.com
ตอบ # 15 เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560 10:34 น. [แจ้งลบ]
“…คนที่ประพฤติตนปฏิบัติงาน
โดยตั้งอยู่ในธรรมอย่างเคร่งครัด
จึงเป็นผู้มีปกติสุขอยู่ร่มเย็น
ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง
แก่ผู้อื่น และ สังคมส่วนรวม…”
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๘)Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY